Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

telefon: +48 47 83 47 400

email: kpp@zakopane.policja.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem to:

/kpp-zakopane/SkrytkaESP

Informujemy, że podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem tel. +48 47 83 47 400

adres email: dyzurni@zakopane.policja.gov.pl

 

 

 

UWAGA!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom.

W związku z powyższym do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem.

Zaleca się przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kpp@zakopane.policja.gov.pl, lub faksem na numer: 47 83 47 400. Korespondencję w sprawach skarg i wniosków kierować można także za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem: ePUAP: /kpp-zakopane/SkrytkaESP,

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji i składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub dzwonić na numer 112.

UWAGA !

W sprawach nie stanowiących skarg lub wniosków w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego korespondencję e-mail kierować należy na wskazany adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Zakopanem: kpp@zakopane.policja.gov.pl,

 

 

Inspektorem Ochrony Danych KPP w Zakopanem jest podinspektor Hubert Kulig.

e-mail: iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych KPP w Zakopanem:

podinsp. Hubert Kulig

Zastępca Inspektora Ochrony Danych KPP w Zakopanem:

Katarzyna Opitz-Klecha
 

e-mail: iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;

 • klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem jest Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem – adres: ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

 2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

 3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Zakopanem lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),

 4. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych,

 2. żądania sprostowania danych osobowych,

 3. żądania usunięcia danych osobowych,

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

asp. szt. Roman Wieczorek

tel. 47 83 47 591

e-mail: roman.wieczorek@zakopane.policja.gov.pl

http://bip.zakopane.kpp.policja.gov.pl/349/informacje-dla-osob-nie/22705,Informacje-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony