Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-11

Strona internetowa http://bip.zakopane.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe

oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z

dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.zakopane.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,52 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Roman Wieczorek, adres poczty elektronicznej: rzecznik@zakopane.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 47 591. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem (KPP), w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 32 w Zakopanem. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do holu głównego prowadzi równa podłoga od wejścia głównego. Po lewej stronie drzwi do drzwi znajduje się domofon - dzwonek przywoławczy. Przy ul Jagiellońskiej naprzeciwko budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego, które znajduje się na wprost od wejścia i jest oznaczone napisami „OFICER DYŻURNY”. Personel stanowiska kierowania nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na wprost wejścia umieszczone jest okno zastępcy dyżurnego, gdzie całodobowo znajduje się funkcjonariusz Policji, do którego można się zwrócić w przypadku braku osoby w recepcji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju, który znajduje się po prawej stronie okienka oficera dyżurnego. Dostęp do tego pomieszczenia do ewentualnej obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Toaleta dla interesantów, a także toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do holu głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

- W KPP istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest

także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet,

przejdź do strony https://euslugi.policja.pl/

 

Komisariat Policji w Bukowinie Tatrzańskiej (KP), w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Długiej 144 w Bukowinie Tatrzańskiej. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną (logotyp Policji) na gmachu budynku.

Pomieszczenia Komisariatu znajdują się na parterze budynku należącego do Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej. Przy schodkach przed wejściem umieszczony jest podjazd wyposażony w poręcz z jednej strony. Przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Przy drzwiach wejściowych po stronie lewej umieszczone jest okno dyżurki - sekretariatu. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu Komisariatu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Korytarz oraz pomieszczeń służbowe znajdują się na jednym poziomie co nie skutkuje trudnościami w przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. W KP brak całodobowej obsługi interesantów Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

- W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach

komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej

usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacychkomunikowanie-sie.html

 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej,

prosimy o kontakt z asp.szt. Roman Wieczorek, adres poczty elektronicznej:

rzecznik@zakopane.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 47 591.

Powrót na górę strony