Ogłoszenie o naborze nr 26326

Ogłoszenie o naborze nr 26326

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze nr 26326 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw Łączności i Informatyki

Zespołu ds. Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

 

WYMIAR ETATU: 1,00

Liczba stanowisk pracy: 1

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zakopane

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się na  III piętrze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

ZAKRES ZADAŃ

-Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności radiowej i  przewodowej, a także sprzętu komputerowego.

-Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury łączności radiowej i przewodowej
w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariacie Policji w Bukowinie  Tatrzańskiej.

- Utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności.

- Zarządzanie policyjną siecią teletechniczną na terenie powiatu.

- Konserwacja, naprawa i kontrola parametrów urządzeń łączności.

- Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariacie Policji w Bukowinie Tatrzańskiej.

-Wykonywanie konserwacji i przeglądów profilaktycznych radiotelefonów nasobnych
i samochodowych, demontaż i montaż radiotelefonów samochodowych, pomiar parametrów systemów antenowych – stacyjnych i samochodowych.

- Sporządzanie OZ według Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji oraz przekazywanie ich do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

- Udział w inwentaryzacji składników majątku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

- Udział w likwidacji składników majątku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

- Prowadzenie postepowań szkodowych.

- Administrowanie systemami funkcjonującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariacie Policji w Bukowinie Tatrzańskiej.

- Wydawanie, przyjmowanie (uszkodzonego) sprzętu łączności i informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt służbowy.

- W sytuacjach uzasadnionych potrzebą zapewnienia  funkcjonowania jednostki/ komórki organizacyjnej, na polecenie naczelnika bądź Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem , wykonuje zlecone czynności realizowane w i przez Wydział Wspomagający a wynikające z Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na podobnym stanowisku w obszarze łączności i informatyki

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie: wyższe

 • staż pracy 1 rok na podobnym stanowisku w obszarze łączności i informatyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów ,,tajne”

 

WYMAGANIA I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie  polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego

  

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09 maja 2018 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobiste dostarczenie oferty urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska

     34-500 Zakopane

  

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

 2. Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.

 3. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

 4. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 5. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.

 6. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 7. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   

  Gotowy wzór oświadczenia  do ściągnięcia ze strony BIP.

   

 

Dodatkowe informacje:

 

tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem