Ogłoszenie o naborze nr 12859

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAKOPANEM

 

Ogłoszenie o naborze nr 12859

 

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR- zastępstwo

Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji                              w Zakopanem.

 

Wymiar etatu: 0,50 (nie pełny) etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

 

Miejsce wykonywania pracy:

Zakopane

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-      praca w siedzibie urzędu,

-      praca przy komputerze,

-      wymuszona pozycja ciała,

-      praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku (brak windy). Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku pracy:

1)      Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz tabel należności  sprzętu gaśniczego dla obiektów użytkowanych przez jednostkę.

2)      Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szczególności w zakresie:

a)      warunków ewakuacji ludzi i mienia (wymogi techniczno-budowlane, instalacyjne),

b)      wyposażenia w sprzęt gaśniczy (jego okresową konserwację ) i instrukcje p.poż. oraz znaki i tablice związane z ochroną przeciwpożarową,

c)      zachowania terminowości dokonywania okresowych przeglądów, kontroli badań i pomiarów instalacji i urządzeń technicznych w obiektach (książki obiektu budowlanego),

d)      postanowień regulaminu ochrony p.poż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3)      Prowadzenie szkoleń wstępnych, podstawowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywanie merytorycznej współpracy z właściwą terenowo jednostką państwowej straży pożarnej.

4)      Prowadzenie dokumentacji pracy związanej z realizowanym zakresem czynności (zgłaszanie przełożonemu wniosków dotyczących ochrony p.poż.). Z przeglądów kontrolnych w zakresie ochrony ppoż. sporządzanej notatki służbowej, którą przedkłada kierownikowi jednostki. Zadania do realizacji, w tym przeglądy kontrolne zawiera w corocznych zatwierdzonych przez kierownika jednostki – planach pracy i harmonogramach kontroli.

5)      Kontrola nad stanem opieki lekarskiej nad zdrowiem pracowników a zwłaszcza przeprowadzonych  wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań  lekarskich  oraz szczepień, wystawianie  skierowań  na wykonanie  w/w badań i szczepień sprawdzanie ważności orzeczeń lekarskich.

6)      Prowadzenie rejestrów osób skierowanych na badania (wstępne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne) na szczepienia

7)      Sporządzanie rocznej analizy działań z zakresu medycyny pracy.

8)      Współpraca z etatowym specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej z Wydziałem Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

9)      Zgłaszanie przy opracowywaniu planów finansowych dla jednostki potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej.

10)  Sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji
w Zakopanem.

11)  Załatwianie bieżącej korespondencji w zakresie p.poż oraz medycyny pracy.

12)  Uzupełnianie systemu SWOP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne:

-          wykształcenie: średnie,

-          doświadczenie zawodowe/staż pracy: staż pracy w administracji publicznej min. 6 miesięcy,

-          umiejętność obsługi komputera,

-          znajomość ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe:

-     1 rok w administracji biurowej lub pracy biurowej

-          samodzielność,

-          komunikatywność,

-          umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia niezbędne:

-          list motywacyjny i życiorys (Curriculum Vitae) opatrzone własnoręcznym podpisem i datą,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,

-          kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

-          kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

-      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego w ustawie o służbie cywilnej w zakresie pierwszeństwa w zatrudnieniu.

-      Kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

-      Kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pacy.

 -   Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,

 

Termin składania dokumentów:

14 lipca 2017 roku

 

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub przesłać pocztą):

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko oraz numer ogłoszenia.
2. Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów poczta tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.
3. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
4. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
5. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
6. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefoniczne lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
8. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikację są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
9. Gotowy wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej jednostki.

Dodatkowe informacje:
tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP w Zakopanem