Ogłoszenie o naborze nr 10334

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAKOPANEM

 

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze nr 10334 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor- zastępstwo

Zespołu ds. Kadr i Szkolenia Wydziału WspomagającegoKomendy Powiatowej Policji Zakopanem

 

WYMIAR ETATU: 0,50

Liczba stanowisk pracy: 1

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zakopane

WARUNKI PRACY

-      praca w siedzibie urzędu,

-      praca przy komputerze,

-      wymuszona pozycja ciała,

-      praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się w II budynku obok Komendy na parterze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym

ZAKRES ZADAŃ

1)      Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz tabel należności  sprzętu gaśniczego dla obiektów użytkowanych przez jednostkę.

2)      Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szczególności w zakresie:

a)      warunków ewakuacji ludzi i mienia (wymogi techniczno-budowlane, instalacyjne),

b)      wyposażenia w sprzęt gaśniczy (jego okresową konserwację ) i instrukcje p.poż. oraz znaki i tablice związane z ochroną przeciwpożarową,

c)      zachowania terminowości dokonywania okresowych przeglądów, kontroli badań i pomiarów instalacji i urządzeń technicznych w obiektach (książki obiektu budowlanego),

d)      postanowień regulaminu ochrony p.poż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3)      Prowadzenie szkoleń wstępnych, podstawowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywanie merytorycznej współpracy z właściwą terenowo jednostką państwowej straży pożarnej.

4)      Prowadzenie dokumentacji pracy związanej z realizowanym zakresem czynności (zgłaszanie przełożonemu wniosków dotyczących ochrony p.poż.). Z przeglądów kontrolnych w zakresie ochrony ppoż. sporządzanej notatki służbowej, którą przedkłada kierownikowi jednostki. Zadania do realizacji, w tym przeglądy kontrolne zawiera w corocznych zatwierdzonych przez kierownika jednostki – planach pracy i harmonogramach kontroli.

5)      Współpraca z etatowym specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej z Wydziałem Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

6)      Zgłaszanie przy opracowywaniu planów finansowych dla jednostki potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej.

7)      Kontrola nad stanem opieki lekarskiej nad zdrowiem pracowników a zwłaszcza przeprowadzonych  wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań  lekarskich  oraz szczepień, wystawianie  skierowań  na wykonanie  w/w badań i szczepień sprawdzanie ważności orzeczeń lekarskich.

8)      Prowadzenie rejestrów osób skierowanych na badania (wstępne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne) na szczepienia.

9)      Sporządzanie rocznej analizy działań z zakresu medycyny pracy.

10)  Sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji
w Zakopanem.

11)  Załatwianie bieżącej korespondencji w zakresie p.poż oraz medycyny pracy.

12)  Uzupełnianie systemu SWOP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe, szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • staż pracy: 6 miesięcy w ochrony przeciwpożarowej lub pracy biurowej
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • staż pracy 1 rok praca w obszarze kadr lub ochrony przeciwpożarowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów ,,tajne”
 • znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

WYMAGANIA I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228                               z późniejszymi zmianami) w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie  polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o k0rzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 kwietnia 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobiste dostarczenie oferty urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

            34-500 Zakopane

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
 2. Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.
 3. Dokumenty aplikacyjne wniesione w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokumenty aplikacyjne wniesione za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP muszą być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 4. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

i opatrzone datą.

 1. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
 3. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 4. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 5. Gotowy wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej naszej jednostki.

Dodatkowe informacje:

tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem