Ogłoszenie inspektor Zespołu ds. Łączności i Informatyki

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAKOPANEM

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR

Zespołu do spraw Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji                              w Zakopanem.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

Wymiar etatu: 1,0 ( pełny) etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

Miejsce wykonywania pracy:

Zakopane

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku pracy:

- Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności radiowej
i  przewodowej, a także sprzętu komputerowego.

- Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury łączności radiowej i przewodowej
w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariacie Policji w Bukowinie  Tatrzańskiej.

- Utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności.

- Zarządzanie policyjną siecią teletechniczną na terenie powiatu.

- Konserwacja, naprawa i kontrola parametrów urządzeń łączności.

- Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariacie Policji w Bukowinie Tatrzańskiej.

- Wykonywanie konserwacji i przeglądów profilaktycznych radiotelefonów nasobnych
i samochodowych, demontaż i montaż radiotelefonów samochodowych, pomiar parametrów systemów antenowych – stacyjnych i samochodowych.

- Sporządzanie OZ według Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji oraz przekazywanie ich do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

- Udział w inwentaryzacji składników majątku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

- Udział w likwidacji składników majątku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

- Prowadzenie postepowań szkodowych.

- Administrowanie systemami funkcjonującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariacie Policji w Bukowinie Tatrzańskiej.

- Wydawanie, przyjmowanie (uszkodzonego) sprzętu łączności i informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem i Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt służbowy.

- W sytuacjach uzasadnionych potrzebą zapewnienia  funkcjonowania jednostki/ komórki organizacyjnej, na polecenie naczelnika bądź Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem , wykonuje zlecone czynności realizowane w i przez Wydział Wspomagający a wynikające
z Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenie biurowe znajduje się na III piętrze budynku (brak windy). Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne:

-          wykształcenie: średnie,

-          doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy na podobnym stanowisku w obszarze łączności i informatyki

-          posiadanie obywatelstwa polskiego,

-          korzystanie z pełni praw publicznych,

-          nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

-          wykształcenie: wyższe

-          doświadczenie zawodowe: 1 rok na podobnym stanowisku w obszarze łączności i informatyki

-          Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów „ściśle tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          list motywacyjny i życiorys (Curriculum Vitae) opatrzone własnoręcznym podpisem i datą,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie
z ustawą o ochronie informacji niejawnych,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

-      kopia dokumentów potwierdzające spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

-      kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 

Termin składania dokumentów:

     23 października 2017 roku

 

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub przesłać pocztą):

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

1) W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

2) Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.
3) Dokumenty aplikacyjne wniesione w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokumenty aplikacyjne wniesione za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP muszą być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4)Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
5)Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

6)Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.

7)Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

8)Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

9)Gotowy wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej naszej jednostki.

Dodatkowe informacje:

tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji
w Zakopanem