Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. OIN - telefon: 182023434

Kancelaria tajna - telefon: 182023424

Archiwum - telefon: 182023510

 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

 

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez realizowanie zadań Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Komendy;

 

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa, (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

 

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji;

 

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

 

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
w Komendzie i Jednostce podległej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w zakresie określonym przepisami;

 

9) przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;

 

10) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;

 

11) zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii;

 

12) powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego;

 

13) przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki podległej oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwowanie ich zwrotu;

 

14) przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;

 

15) gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów niejawnych, a także udostępnianie i wydawanie przepisów;

 

16) odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz
w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;

 

17) zwracanie wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów;

 

18) realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów
 i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce organizacyjnej Policji lub komórce organizacyjnej Komendy albo delegowania do pełnienia zadań służbowych lub pracy poza Policją;

 

19) rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych; sporządzanie w razie potrzeby, wykazów dokumentów pobranych z kancelarii przez pracowników lub funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki podległej, w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych;

 

20) przygotowywanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii, w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt Policji;

 

21) kwalifikowanie dokumentacji powstającej w toku działania komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki podległej;

 

22) przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, porządkowanie, wydawanie, udostępnianie i wysyłanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przez archiwa i składnice akt Policji oraz ich przekazywania do innych archiwów;

 

23) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; postępowania z aktami w przypadku likwidacji lub reorganizacji jednostki organizacyjnej Policji - zwanego dalej „działalnością archiwalną”.