Wydział Wspomagający

Naczelnik: podkomisarz Katarzyna Nędza - Chotarska

katarzyna.chotarska@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023590

Do zakresu zadań Wydziału Wspomagającego należy w szczególności:

1. W zakresie kadr i szkolenia.

1) realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz Jednostki podległej;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji                w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i Jednostki podległej;

3) prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione
w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych Komendy i Jednostki podległej;

4) kierowanie, policjantów i pracowników cywilnych w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy    i Jednostki podległej na szkolenia/kursy w ramach wyznaczanych limitów;

5) organizowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego                     i wychowania fizycznego w Komendzie i Jednostce podległej;

6) wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemów informatycznych „KADRA”, „PŁATNIK”, „SWOP”; „Intradock”;

7) sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących
w zakres działania komórki;

8) prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem i przygotowaniem zawodowym;

9) wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy.

2. W zakresie czynności prezydialnych:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa kierownictwa Komendy w zakresie spraw jawnych;

2) obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału Wspomagającego;

3) prowadzenie kancelarii ogólnej /jawnej/w Komendzie:

a) przyjmowanie poczty wpływającej do Komendy,

b) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów w aplikacji Intradok,

c) prowadzenie rejestrów, teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,

d) kierowanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych Komendy i  Jednostki podległej;

e) sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno-biurową w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostce podległej;

4) prowadzenie ewidencji i dystrybucja obowiązujących aktów prawnych;

5) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli

6) organizacja i obsługa uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;

7) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostce podległej działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego i etykiety urzędniczej;

8) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie;

9) koordynowanie i udostępnianie informacji w trybie Ustawy o dostępie informacji publicznej;

10) wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o petycjach.

 

3. W zakresie czynności finansowych:

1) przyjmowanie, kompletowanie, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych    w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w KWP     w Krakowie i jednostkach jej podległych” oraz nadawanie im dalszego biegu celem przekazania do terminowej realizacji zapłaty;

2) prowadzenie ewidencji dokumentów finansowych;

3) sporządzanie dokumentów finansowych między innymi wykazów dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy               i pracowników cywilnych;

4) obsługa pieniężna wpłat i wypłat gotówkowych;

5) udział wraz z wydziałami merytorycznymi w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających                  w użytkowaniu Komendy;

6) prowadzenie postępowań regresowych oraz dochodzenie należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi;

7) przygotowywanie porozumień zawieranych z podmiotami określonymi w art. 13 ust. 3 ustawy o Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji, realizacja zgodnie z przeznaczeniem oraz współuczestnictwo w ich rozliczaniu;

8) obsługa pomocnicza Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;

9) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań szkodowych;

10) planowanie, sporządzanie dokumentów finansowych w ramach   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                           w oparciu  o regulamin zatwierdzony przez Komendanta, ewidencja przyznanych należności;

11) przyjmowanie i weryfikacja wniosków emerytów i rencistów policyjnych ubiegających się o świadczenie socjalne;

12) prowadzenie Gospodarki Mandatowej.

 

4. W zakresie czynności administracyjno-gospodarczych.

1) zadania w zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

a) prowadzenie gospodarki materiałowo - technicznej w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji        w Krakowie oraz realizacja doraźnych zakupów po uzyskaniu zgody z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

b) prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo  - technicznej,

c) prowadzenie rozpoznania cenowo – rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupów sprzętu                     i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie,

d) prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom Policji    w okresie letnim,

e) sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników,

f) sporządzanie imiennych wykazów policjantów oraz pracowników cywilnych, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian  za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym,

g) wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych,

h) realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) bieżący nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i użytkowaniem powierzonych składników majątkowych Komendy,

j) dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia,

k) prowadzenie postępowań szkodowych,

2) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Komendy, wykonywanie czynności poprzedzających przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Komendy.

3) zadania w zakresie transportu:

a) prowadzenie gospodarki transportowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem w zakresie określonym przepisami Komendanta Głównego Policji dla jednostki użytkującej służbowy sprzęt transportowy.

4) zadania w zakresie działalności mieszkaniowej oraz obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów oraz gospodarki nieruchomościami:

a) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej: wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach równoważników pieniężnych                 i pomocy finansowej wynikających z obowiązujących przepisów; naliczanie dla uprawnionych świadczeń związanych z prawem         do lokalu mieszkalnego- prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

b) uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy
i usługi specjalistyczne wymagane dla prawidłowej eksploatacji obiektów,

c) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

d) prowadzenie bieżących robót konserwacyjno – naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową obiektów służbowych,

e) udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i remontów obiektów oraz w ich realizacji,

f) zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów i prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp,

g) prowadzenie stosownych ewidencji pomocniczych oraz ewidencji wydatków,

h) prowadzenie wykazu stanowisk pracy służb eksploatacyjnych oraz osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne wraz z bieżącą weryfikacją ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,

i) udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia wraz ze sporządzaniem kalkulacji stawek do umów       (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek czynszu,

j) udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy,

k) przygotowywanie deklaracji podatkowych na dany rok kalendarzowy,

l) udział w uzgadnianiu miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego;

5)zadania w zakresie Łączności i Informatyki:

  wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych i łączności oraz prowadzenie gospodarki sprzętowej i materiałowej w Komendzie i Jednostce podległej.

6)zadania koordynatora ochrony przeciwpożarowej:

  realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w Komendzie i Jednostce podległej wynikająca z obowiązujących przepisów i zakresu szczegółowego.