Wydział Sztab Policji

Naczelnik: nadkom. Maciej Kwak

maciej.kwak@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023438

Sekretariat: Patrycja Harnik

patrycja.harnik@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023437

Do zakresu zadań Wydziału Sztab Policji należy w szczególności:

1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy Komendy i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie;

2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Zespołu Ochronnego,
w celu zapewnienia ciągłości pracy Komendy;

3) planowanie, organizacja, kierowanie oraz koordynacja przedsięwzięć związanych
z realizacją zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego między innymi podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, innych imprez okolicznościowych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie;

4) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań
w sytuacji kryzysowej oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

5) organizowanie przygotowań oraz koordynacja działań pościgowo–blokadowych;

6) wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez Wydział Sztab Policji;

7) sporządzanie sprawozdań z realizacji akcji, podoperacji i zabezpieczeń prewencyjnych oraz bieżąca wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji woj. małopolskiego;

8) zapewnienie gotowości jednostki do działań w przypadku wystąpienia sytuacji, zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu tatrzańskiego oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

9) opracowywanie oraz aktualizacja planów działania Komendanta sporządzanych na okoliczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dziedziny przygotowań obronnych;

10) współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi w przedmiocie realizacji zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego oraz realizacji zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;

11) organizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne;

12) organizowanie, kierowanie, koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń III plutonu wchodzącego w skład VIII kompani Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji;

13) planowanie i organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia lokalnego funkcjonariuszy Komendy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Sztab Policji;

14) koordynowanie działań Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego; nadzór i organizacja patroli na zorganizowanych terenach narciarskich.