Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik:

asp.szt. Dariusz Tarchała

dariusz.tarchala@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023520

Sekretariat: Magdalena Rejczak-Wolska

magdalena.rejczak@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023523

fax: 182023428

 

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw
 i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także współpracowanie w tym zakresie
 z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy poprzez:

a) zdecydowane reagowanie na przestępstwa i wykroczenia, stosując prawem przewidziane środki,

b) prowadzenie wzmożonych działań powiatowych, a także udział w działaniach wojewódzkich iogólnokrajowych,

c) w szczególności ujawnianie i eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz pieszych;

2) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolę poprzez:

a) zapewnienie płynności ruchu i porządku w newralgicznych punktach sieci drogowej,

b) pełnienie stałego nadzoru na trasach centralnie koordynowanych;

3) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi, lokalnymi mediami oraz z organizacjami i instytucjami pozarządowym, a także tworzenie
i realizowanie programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a) edukacje społeczności powiatu tatrzańskiego w zakresie bezpiecznego korzystania
z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez organizację szkoleń i egzaminów na kartę rowerową oraz konkursów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

b) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji
o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, a także tworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanie działańna rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na drogach;

4) organizowanie, wykonywanie i koordynowanie pełnienia służby przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego;

5) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie poprawybezpieczeństwa i porządku na drogach, a także podczas imprez masowych
i w trakcie wykorzystywania dróg w sposób szczególny oraz w czasie protestów społecznych;

6) organizowanie, wykonywanie, nadzór i kontrola działań w zakresie zapobiegania
i zwalczania wykroczeń w ruchu drogowym oraz współdziałanie na obszarze powiatu
z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi
w tym zakresie, poprzez inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń drogowych;

7) realizowanie zadań związanych z likwidacją zdarzeń drogowych, zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów oraz miejsc zdarzeń drogowych:

a) szybkie i właściwe zabezpieczenie miejsc zdarzeń,

b) udzielenie pomocy przedmedycznej i zabezpieczenie mienia uczestników zdarzeń,

c) zabezpieczenie procesowe śladów i dowodów oraz opracowanie dokumentacji dla potrzeb postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających;

8) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania takim zagrożeniom na drogach powiatu tatrzańskiego poprzez:

a) typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i podejmowanie działań minimalizującychzagrożenia tam występujące,

b) sporządzanie wniosków o zmianę organizacji ruchu;

9) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, z funkcjonującymi na obszarze powiatu tatrzańskiego organami ochrony prawnej, a także w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami.

10) realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym:

a) bieżące i okresowe oceny stanu dróg i ich oznakowania, m. in. w miejscach występujących zagrożeń i utrudnień w ruchu,

b) typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowanie występujących tam zagrożeń,

c) współdziałanie z zarządzającymi drogami, w zakresie ich zimowego i letniego utrzymania,

d) kontrola oznakowania i organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robót drogowych,

e) opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu;

11) czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy, badań kierujących i innych osób, przeprowadzanych w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, m.in. przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych;

12) sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, w tym również w zakresie naruszeń wymagań ochrony środowiska;

13) realizowanie specjalistycznych zadań Policji ruchu drogowego, m.in. wykonywanie eskort policyjnych pojazdu lub kolumn pojazdów oraz pilotowanie pojazdów ponadgabarytowych;

14) planowanie i organizowanie działań własnych oraz koordynowanie działań innych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki podległej, realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku na drogach, w tym także w warunkach katastrof i awarii technicznych;

15) wykonywanie czynności oraz współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przestrzegania Ustawy o transporcie drogowym;prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz mobilizowanie ich do samodzielnego, stałego doskonalenia
i uzupełniania swojej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.