Wydział Prewencji

Naczelnik: komisarz Robert Obrochta

robert.obrochta@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023432

Sekretariat: Iwona Słodyczka

iwona.slodyczka@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023432

fax: 182023427

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

1.W zakresie służby patrolowej i obchodowej:

1) efektywna realizacja służby patrolowej w celu zapewnienia spokoju, porządku
i bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w środkach transportu i komunikacji publicznej, a także na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

2) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom, a w przypadku ich zaistnienia ujawnianie przestępstw i zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu;

3) ujawnianie, wykrywanie i ściganie sprawców wykroczeń, poprzez reakcje na wykroczenia i stosowanie środków oddziaływania wychowawczego, postępowania mandatowego lub sporządzanie materiałów będących podstawą do wystąpienia
z wnioskiem o ukaranie do organu orzekającego;

4) organizowanie, realizowanie przez współpracę i współdziałanie, a także nadzorowanie działań zewnętrznych z udziałem pozapolicyjnych podmiotów wykonujących zadania
w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia i porządku publicznego;

5) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz podejmowanie decyzji o działaniach policyjnych, dokumentowanie tych działań, dokonywanie zmian dyslokacji służby na podstawie aktualnego zagrożenia;

6) koordynowanie i organizowanie realizacji zadań przez dzielnicowych i kierownika rewiru dzielnicowych;

7) realizacja służby obchodowej na zasadach określonych w przepisach regulujących służbę dzielnicowego;

8) objęcie zainteresowaniem i profilaktyką osób z grup o zwiększonym ryzyku wiktymologicznym oraz ofiar przemocy w rodzinie;

9) udzielanie asysty i pomocy na żądanie uprawnionych organów;

10) uzyskiwanie informacji dotyczących zdarzeń, zjawisk, osób oraz obiektów pozostających
w zainteresowaniu Policji, poprzez stosowanie prostych metod pracy operacyjnej.

 

2.W zakresie zadań prewencyjnych oraz koordynacyjno-nadzorczych:

1) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym na terenie powiatu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz lokalnymi środkami masowego przekazu;

2) realizacja przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz instytucjami pozapolicyjnymi;

3) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć podejmowanych na terenie powiatu
w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie – inspirowanie do zapewnienia ofiarom przemocy wszechstronnej pomocy, w tym ze strony instytucji pozapolicyjnych;

4) prowadzenie i nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia w tym postępowań mandatowych oraz zapewnienie właściwej realizacji funkcji oskarżyciela publicznego
w tych sprawach;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych wg właściwości, w tym rejestrowanie broni pneumatycznej;

6) realizacja poleceń uprawnionych organów i wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji;

7) nadzorowanie wykonywania zadań przez policjantów pionu prewencji na terenie powiatu tatrzańskiego;

8) monitorowanie i ocena trafności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych
i taktycznych w służbie prewencji.

Realizowanie zadań w zakresie naruszenia dyscypliny służbowej oraz rozpatrywanie skarg
i wniosków.