Wydział Kryminalny

Zastępca naczelnika: nadkomisarz Hubert Kulig

hubert.kulig@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023471

Sekretariat: Agata Stachoń - Grzesiczek

agata.stachon@zakopane.policja.gov.pl

telefon: 182023471

fax: 182023426

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

1.W zakresie czynności operacyjno- rozpoznawczych:

1) zwalczanie przestępczości kryminalnej oraz ograniczanie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznanie, zapobieganie                i zwalczanie w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne;

2) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;

3) prowadzenie i organizacja rozpoznania w zakresie:

a) podkultur młodzieżowych w szczególności pseudokibiców, których działalność stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,

b) osób, grup i środowisk przestępczych, których zachowanie wskazuje na prowadzenie działalności przestępczej,

c) zagrożenia ze strony cudzoziemców wchodzących w struktury przestępcze lub dokonujących przestępstw;

4) prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania
i wymiarem sprawiedliwości, prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz czynności identyfikacyjnych n/n osób i  n/n zwłok;

5) prowadzenie pracy operacyjnej poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej na podstawie obowiązujących przepisów służbowych;

6) analizowanie dynamiki struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania
 i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;

7) wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno-prawnych dotyczących pracy operacyjnej i czuwanie nad właściwą ich realizacją;

8) współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, Jednostką podległą, z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie; innymi jednostkami Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji
 i Interpolem, prowadzanie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;

9) współpraca w/w zakresie z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi           a także Prokuraturą i innymi działającymi na podległym terenie organami ochrony prawnej;

10) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postepowaniach;

11) wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.

 

2. W zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury i sądy     w zakresie postępowania karnego;

2) procesowo kryminalistyczna obsługa miejsc wystąpienia zdarzeń będących w zainteresowaniu Policji;

3) przejmowanie do prowadzenia, od Jednostki podległej i komórek organizacyjnych Komendy, postępowań przygotowawczych          o dużej złożoności bądź znacznym ciężarze gatunkowym oraz tych, których obowiązek przejęcia wynika z odrębnych wytycznych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

4) realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad poszczególnymi  postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez Jednostkę podległą i komórki organizacyjne Komendy, w tym pomoc przy skomplikowanych czynnościach
i realizacjach oraz koordynacja współdziałania Jednostki podległej i komórek organizacyjnych Komendy uczestniczących w ich wykonywaniu;

5) realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad całością czynności procesowych wykonywanych przez Jednostkę podległą i komórki organizacyjne Komendy;

6) realizowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem z przedmiotami zabezpieczonymi, w tym dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi
w Jednostce podległej i komórkach organizacyjnych Komendy;

7) realizacja zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie wykonywania czynności zleconych;

8) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie poprawy organizacji pracy i służby;

9) koordynowanie pracy służb dochodzeniowo – śledczych w Jednostce podległej oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia;

10) dokonywanie ocen i analiz pracy służb dochodzeniowo – śledczych w Jednostce podległej;

11) informowanie Jednostki podległej i komórek organizacyjnych Komendy o zmianach
w obowiązujących przepisach oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie występujących problemów interpretacyjnych;

12) w razie potrzeby, udział w kontrolach pracy dochodzeniowo – śledczej prowadzonych przez uprawnione do tego organy;

13) współdziałanie z innymi organami ochrony porządku prawnego (Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, itp.);

14) dokonywanie rejestracji postępowań przygotowawczych w Krajowym Systemie Informacji Policji oraz innych rejestrach zgodnie    z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami;

15) realizowanie zadań związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPOL;

16) inicjowanie szkolenia policjantów w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego oraz udział w procesie dydaktycznym.

3. W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej:

1) zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczanie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznanie zapobieganie, wykrywanie i ściganie, w tym szczególnie: narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej, produkcji i obrotu narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi;

2) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych dotyczących narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej, produkcji i obrotu narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi.

4. W zakresie techniki kryminalistycznej:

1) zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia;

2) sprawdzanie i klasyfikacja śladów i dowodów rzeczowych oraz pomoc przy opracowywaniu pytań kierowanych do biegłych, ekspertów, specjalistów;

3) dokonywanie oględzin zewnętrznych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;

4) wykonywanie reprodukcji dokumentów, dokumentacji fotograficznej i filmowej dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej   i rejestracyjnej, osób i zwłok ludzkich oraz przedmiotów;

5) współdziałanie ze służbami policyjnymi i innymi służbami do tego powołanymi w oględzinach i innych czynnościach prawnych dotyczących przestępstw, katastrof i innych zdarzeń;

6) procesie identyfikacji osób, zwłok i rzeczy;

7) przeprowadzanie szkolenia z zakresu daktyloskopowania oraz udzielanie pomocy policjantom w zakresie daktyloskopowania osób żywych w trudnych przypadkach. (określenie „trudny przypadek” dotyczy użycia specjalistycznego sprzętu do daktyloskopowania     tj. łyżki do daktyloskopowania, rolki itp.);

8) sprawdzanie poprawności jakościowej i ilościowej wykonanych kart daktyloskopijnych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

9) utrzymywanie w ciągłej sprawności powierzonego sprzętu i mienia techniki kryminalistycznej, jego bieżąca konserwacja                a w przypadku awarii natychmiastowe informowanie przełożonego o potrzebę naprawy lub wymiany;

10) analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;

11) prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dodatkowej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;

12) prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji         w Krakowie lub jego zastępcy;

13) sporządzanie co sześć miesięcy pisemnych dwóch jednobrzmiących sprawozdań z pracy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy;

14) prowadzenie i udział w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

5. W zakresie statystyki przestępczości:

1) szkolenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego pracowników Komendy i Jednostki podległej, w zakresie obsługi systemów informatycznych i aplikacji, oraz weryfikacja nabytych umiejętności przed uzyskaniem przez nich stosownych uprawnień, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

2) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji, uzyskanych w toku realizacji zadań, współpraca w tym zakresie z Wydziałami: Wywiadu Kryminalnego, Dochodzeniowo–Śledczym, Kryminalnym oraz Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

6. W zakresie zwalczania korupcji i przestępczości gospodarczej:

1) zwalczanie przestępstw gospodarczych, przestępstw korupcyjnych oraz przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni, określonych w kodeksie karnym i przepisach szczególnych – realizowane poprzez ujawnianie, wykrywanie, ściganie oraz stymulowanie działań zapobiegawczych;

2) prowadzenie postępowań sprawdzających i postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń, śledztw – na zasadzie powierzenia przez prokuratora oraz wykonywanie poszczególnych czynności śledczych i czynności określonych w kodeksie postępowania karnego w poszczególnych postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, korupcyjne oraz wybrane kryminalne z określonych rozdziałów kodeksu karnego oraz określane w kategoriach inne a także                 z zakresu cyberprzestępczości;

3) wykonywanie czynności na miejscach zdarzeń w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem w sposób określony w kodeksie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa wymienione     w pkt 1;

4) prowadzenie form i metod pracy operacyjnej mających na celu skuteczne rozpoznawanie, ujawnianiezdarzeń przestępczych oraz wykrywanie sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych- w oparciu o stosowne przepisy służbowe;

5) wykonywanie czynności operacyjno–rozpoznawczych i dochodzeniowo–śledczych na rzecz innych jednostek Policji i zlecanie takich czynności właściwym terytorialnie jednostkom Policji;

6) współpraca z jednostkami pozaresortowymi obejmująca zakresem działania zwalczanie przestępstw i wykroczeń, związanych       z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalnością instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, polegająca na bieżącej wymianie informacji oraz prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych;

7) współpraca i współdziałanie z Wydziałem do walki. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziałem do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w sprawach dotyczących realizacji zadań o szerokim zasięgu terytorialnym, wymiana informacji       o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno–wykrywczych oraz przekazywanie danych do opracowań i analiz;

8) koordynacja czynności oraz współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozbawiania sprawców korzyści pochodzących   z przestępstw, ustalania składników majątkowych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa,          a także ustalania nieujawnionych źródeł dochodu.

Prowadzenie przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych.