Piątkowy przepis drogowy Odc. 35 – „Sposób postępowania na miejscu zdarzenia drogowego”

Piątkowy przepis drogowy Odc. 35 – „Sposób postępowania na miejscu zdarzenia drogowego”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali przypomnienie przepisów dotyczących sposobu zachowania się w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza dwa rodzaje zdarzeń drogowych, od których uzależnia sposób dalszego postępowania osoby uczestniczącej w nich.

Zdarzenie drogowe:

1.     Wypadek, w którym co najmniej jedna osoba jest ranna lub zabita,

2.     Wypadek, w którym nie ma zabitych lub rannych, a straty występują jedynie w mieniu (tzw. kolizja drogowa).

Sposób zachowania się podczas kolizji drogowej:

1.     Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.     Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.

3.     Ocena czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.

4.     Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.

5.     Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji - do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.

6.     Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub Policji.

Sposób zachowania się podczas wypadku drogowego:

1.     Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.     Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.

3.     Ocena czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.

4.     Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Ponadto należy  nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku  (m.in. nie przemieszczać pojazdów).

5.     Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

6.     Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub Policji.