Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem - KPP w Zakopanem

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

telefon: +48 47 83 47 400

email: kpp@zakopane.policja.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem to:

/kpp-zakopane/SkrytkaESP

Informujemy, że podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem tel. +48 47 83 47 400

adres email: dyzurni@zakopane.policja.gov.pl

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych KPP w Zakopanem jest podinspektor Hubert Kulig.

e-mail: iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– zwanego dalej RODO, oraz

oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji

w Zakopanem – adres: ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@zakopane.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności

w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c ) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji

w Zakopanem lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

d ) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres

nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a ) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem dostępu do danych osobowych,

b ) żądania sprostowania danych osobowych,

c ) żądania usunięcia danych osobowych,

d ) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e ) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f ) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem

na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art. 15 DODO stosuje się odpowiednio.

10) Ograniczenia stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.