Ogłoszenie o naborze nr 10330

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAKOPANEM

 

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze nr 10330 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor- zastępstwo

Jednoosobowego Stanowiska ds. BHPKomendy Powiatowej Policji Zakopanem

 

WYMIAR ETATU: 0,50

Liczba stanowisk pracy: 1

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

34-500 Zakopane

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zakopane

WARUNKI PRACY

-      praca w siedzibie urzędu,

-      praca przy komputerze,

-      wymuszona pozycja ciała,

-      praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się w II budynku obok Komendy na parterze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym

ZAKRES ZADAŃ

-        Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny,

-        Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy.

-        Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

-        Organizowanie i prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

-        Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

-        Udział w opracowywaniu planów modernizacji oraz udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji obiektów Policji, w celu spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy warunków służby i pracy.

-        Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo policjantów i pracowników.

-        Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

-        Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

-        Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

-        Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

-         Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

-         Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

-        Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach służby i pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

-        Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.

-        Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach.

-        Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nich działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy oraz przy podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

-        Sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt Komedy Powiatowej Policji w Zakopanem.

-        Załatwianie bieżącej korespondencji z zakresu bhp.praca w siedzibie urzędu,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe  lub podyplomowe z zakresu BHP
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • staż pracy 2 lata praca w jednostkach administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów ,,tajne”
 • znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

WYMAGANIA I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228                               z późniejszymi zmianami) w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie  polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o k0rzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 kwietnia 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobiste dostarczenie oferty urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

ul. Jagiellońska 32

            34-500 Zakopane

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
 2. Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.
 3. Dokumenty aplikacyjne wniesione w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokumenty aplikacyjne wniesione za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP muszą być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 4. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

i opatrzone datą.

 1. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
 3. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 4. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 5. Gotowy wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej naszej jednostki.

Dodatkowe informacje:

tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem